- Privacy Policy

Privacy Policy Pedicurepraktijk PedicuRia

 

Ik, Ria Tijdeman eigenaresse van Pedicurepraktijk PedicuRia, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk PedicuRia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

-         Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-         Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-         Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-         Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-         Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als pedicure ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op mijn website www.riapedicuria.nl .

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Pedicurepraktijk PedicuRia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinde

-         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen

-         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

-         Rechtstreeks declareren van de behandeling bij een podotherapeut of ziektekostenverzekering

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De overeengekomen opdracht

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-         Voornaam

-         Tussenvoegsel

-         Achternaam

-         Meisjesnaam

-         Adres

-         Postcode en woonplaats

-         (Zakelijk) Telefoonnummer

-         (Zakelijk) E-mailadres

-         Geslacht

-         Geboortedatum

-         Naam huisarts of behandelend        arts/specialist

-         Gegevens over gezondheid

-         BSN nummer

 

 

In bepaalde situaties zullen er foto’s worden gemaakt van de huid en/of nagels van uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Pedicurepraktijk PedicuRia. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld. 

Uw persoonsgegevens worden in Pedicurepraktijk PedicuRia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

-         Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum. 

 

 

 

Tips